Bendros sąlygos 

 1. Bendros sąlygos
  1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir ,,Proferus, MB“ (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.
  2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės www.apacare.lt svetainėje ar pirkdamas be registracijos.
  3. Registruotis ir pirkti prekes interneto www.apacare.lt parduotuvėje turi teisę tik:
   1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   3. juridiniai asmenys.
  4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje www.apacare.lt.
 2. Asmens duomenų apsauga
  1. Pirkdamas interneto parduotuvėje www.apacare.lt Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir slaptažodį.
  2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
  3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
  4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „PATEIKTI UŽSAKYMĄ“.
  2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos ,,Proferus, MB“ duomenų bazėje.
 4. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.apacare.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju internetine parduotuve www.apacare.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  3. Įsigytos kokybiškos dantų ir burnos priežiūros priemones negrąžinamos.
 5. Pardavėjo teisės
  1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.apacare.lt
  2. Kai pirkėjui iš anksto apmokėjus už prekes ir Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.
 6. Pirkėjo įsipareigojimai
  1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.apacare.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti ,,Proferus, MB“.
   Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju ,,Proferus, MB“ turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
  3. Interneto parduotuvės www.apacare.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 7. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.apacare.lt skelbiamos sąlygos.
  2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
  3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.apacare.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
  5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis prekėmis.
  6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
 8. Prekių kainos
  1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme www.apacare.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
 9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
  Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą www.paysera.lt.

Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje www.apacare.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
 2. Prekių pristatymo paslauga:
  1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
  2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
  3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
  4. Pristatymo būdai:
   1. Gavėjo nurodytu adresu
   2. Į siuntų savitarnos terminalus
 3. Prekių pristatymo terminas yra ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 5. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
  Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
  Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
  Pirkėjai siuntas atsiėmę iš siuntų savitarnos terminalų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti ,,Proferus MB“.
 6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
  1. Prekių grąžinimas
   1. Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui kokybiškų dantų ir burnos priežiūros priemonių.
   2. Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs jų galiojimo terminas, sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės dėl netinkamų laikymo sąlygų, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeista jų pakuotė ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.
   3. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo prašymą ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos išsiųsti elektroninio pašto adresu: info@apacare.lt arba adresu: Pilikonių g. 27, Vilnius.
    Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas.doc
   4. Po prašymo išsiuntimo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, prašome grąžinti nekokybiškas prekes kartu su gauta PVM sąskaita faktūrą, adresu: ,,,Proferus, MB“, Pilikonių g. 27, Vilnius.
   5. Nekokybiškų prekių grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.
   6. Pinigai už grąžintas nekokybiškas prekes grąžinami banko pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių išsiuntimo dienos.
   7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas nekokybiškas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
  2. Apsikeitimas informacija
   1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės www.apacare.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.
  3. Atsakomybė
   1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
   2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.apacare.lt.
   3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
   4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
   5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  4. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo
   1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
   2. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų (Kuponų), kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje
   3. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja Kuponus ir pasinaudoja šių Taisyklių 4.2. punkte numatyta prekės grąžinimo teise, perkant panaudota Kuponų suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos. Kuponai yra vienkartiniai, juos panaudojus jie nėra grąžinami. Prekių grąžinimo atveju Kuponai nėra grąžinami Pirkėjui.
   4. Kuponai į grynuosius pinigus nekeičiami.
   5. Jei užsakomų prekių kaina yra mažesnė nei Kupono vertė, susidaręs skirtumas negrąžinamas.
  5. Baigiamosios nuostatos
   1. ,,Proferus, MB“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
   2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
   3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
   4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
    1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
    2. įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
    3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.